Nacházíte se na stránkách firmy Risk Analysis Consultants.
  ?
Informační centrum RACInfocentrum
Základní nabídka našich služebSlužby
Základní informace o našich řešeníchŘešení
Forenzní analýza
Řízení kontinuity
Řízení bezpečnosti
Řízení rizik
Produkty


Risk Analysis Consultants

Úspěšné potvrzení certifikace integrovaného systému řízení

Oxygen Forensic Detectiv zvládá i cloud

Co přináší Forensic Toolkit 6.0?

 
Jste zde: Řešení > Řízení bezpečnosti > RAC ISMS > ISMS/27000 > ISO/IEC 27000 > ISO 27001

ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 27001:2013 Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements byla naposledy revidována 1. října 2013. První verze této normy byla oficiálně publikována 15. října 2005, kdy nahradila její předchozí verzi známou pod označením BS7799-2:2002.

Norma ISO/IEC 27001 si klade za cíl poskytnout doporučení, jak aplikovat ISO/IEC 27002 v rámci procesu ustavení, provozu, údržby a zlepšování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) v organizaci v souladu se systémy řízení kvality nebo bezpečnosti prostředí.

Norma popisuje vhodný systém řízení, strukturu a procesy pro řízení bezpečnosti informací podle opatření definovaných v ISO/IEC 27002. Organizace mohou na základě hodnocení rizik z ISO/IEC 27002 vybrat přesně ta opatření, která jsou aplikovatelná v jejich prostředí. Z tohoto důvodu jsou také hlavní části ISO/IEC 27002 uvedeny také v příloze ISO/IEC 27001. Podle ISO/IEC 27001 mohou organizace definovat rozsah certifikovaného systému. Správná definice ISMS je kritickým krokem při jeho zavádění v organizaci. Pokud je systém řízení bezpečnosti informací zaveden pouze v určité části organizace, vydaný certifikát je platný právě pro tuto část nikoli pro celou organizaci.

Mezi hlavní aspekty této části normy, které pokrývá, patří:

 • harmonizace s normami pro další systémy řízení
 • kontinuální zajištění procesu zlepšování řízení bezpečnosti informací
 • celopodnikové řízení
 • zajištění souladu s právními a regulatorními předpisy
 • záruky za bezpečnost informací
 • zavedení principů OECD pro oblast bezpečnosti informačních systémů a sítí
Norma zavádí model Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej (Plan-Do-Check-Act nebo zkratkou PDCA) jako součást přístupu systému řízení k vývoji, implementaci a zdokonalování efektivnosti systému řízení bezpečnosti informací v organizaci.

Plánuj
Vytvoření bezpečnostní politiky, plánů, cílů, procesů a procedur souvisejících s řízením rizik a zlepšováním bezpečnosti informací tak, aby poskytovaly výsledky v souladu s celkovou politikou a cíli organizace.
 • Vymezení rozsahu ISMS
 • Definování politiky ISMS
 • Určení systematického přístupu k hodnocení rizik
 • Identifikace rizik
 • Analýza a vyhodnocení rizik
 • Identifikace a vyhodnocení variant pro zvládání rizik
 • Výběr cílů opatření a jednotlivých opatření pro zvládání rizik
 • Získaní souhlasu vedení se zbytkovými riziky
 • Získání souhlasu vedení k zavedení a provozu ISMS
 • Příprava Prohlášení o aplikovatelnosti (SoA)

Dělej
Zavedení a využívání bezpečnostní politiky, řízení, procesů a procedur.
 • Formulace Plánu zvládání rizik (RTP)
 • Implementace Plánu zvládání rizik
 • Implementace bezpečnostních opatření
 • Určení postupů pro měření účinnosti zavedených opatření
 • Implementace školení a vzdělávacích programů
 • Řízení provozu ISMS
 • Řízení zdrojů ISMS
 • Implementace procedur pro zjištění/reakci na bezpečnostní incidenty

Kontroluj
Ověření úrovně, tam, kde je to možné, provádění procesu vůči bezpečnostní politice, cílům a praktické zkušenosti a oznámení výsledků řízení k posouzení.
 • Provedení monitorovacích procedur
 • Provedení pravidelných přezkoumání účinnosti ISMS
 • Měření účinnosti zavedených opatření
 • Přezkoumání úrovně zbytkového a akceptovatelného rizika
 • Provedení interního auditu ISMS
 • Pravidelná analýza řízení ISMS
 • Aktualizace bezpečnostních plánů
 • Zaznamenání činností a událostí s vlivem na ISMS

Jednej
Využití nápravných a preventivních činností, založených na výsledcích analýzy řízení tak, aby bylo dosaženo nepřetržitého zlepšování ISMS.
 • Implementace identifikovaných zlepšení ISMS
 • Provedení nápravných a preventivních akcí
 • Projednání výsledků a návrhů na zlepšení se zainteresovanými stranami
 • Zajištění zlepšování dosažených cílů
Infocentrum Segmenty a obory Znalecká kancelář
Tiskové zprávy Státní správa Školení
O společnosti Finanční instituce Forenzní produkty
Partneři Telekomunikace Digital Forensic Journal
Klienti Průmysl
Certifikace Policie ČR
Download
Průvodce
Hledání
Podmínky | Soukromí | Politika IMS © 2020 Risk Analysis Consultants