Cíl

Strategickým cílem společnosti Risk Analysis Consultants, s.r.o. (Společnost), v souladu s vizí a posláním společnosti, je trvalé uspokojování potřeb zákazníků, a to s ohledem na požadavky vyplývající ze specifik každého konkrétního zákazníka. Naše služby zakládáme na vysoké úrovni znalostí a zkušeností konzultantů Společnosti a jejich udržování na špičkové světové úrovni. Cílem je neustálé zvyšování efektivnosti a kvality konzultačních služeb, ať již jsou poskytovány formou projektů nebo partnerské podpory, a zlepšování schopnosti pohotově reagovat na vývoj trhu a měnící se prostředí. V průběhů vykonávání všech aktivit Společnosti, jak ve vztahu ke klientům, partnerům nebo podnikatelským procesům Společnosti, je cílem řízení rizik a využívání příležitostí důležitých aktiv a zájmů Společnosti. Pro naplnění uvedených cílů Společnost má zaveden a dále plánuje, udržuje a kontroluje integrovaný systém řízení (IMS), pokrývající oblast řízení kvality a bezpečnosti informací.

Rozsah platnosti

Tato politika integrovaného systému řízení se vztahuje na hlavní podnikatelské aktivity a služby, mimo těch, které souvisí se znaleckou činností Společnosti, která se řídí dalšími interními předpisy Společnosti a mimo těch, které zahrnují zpracování informací spadající pod působnost Zákona o utajovaných informacích, které jsou chráněny v souladu se souvisejícím zákonem, vyhláškami, předpisy a odpovědným státním orgánem schválenou bezpečnostní dokumentací Společnosti.

Politika systému řízení kvality

Pro splnění deklarovaných závazků Společnosti v oblasti zajištění kvality má Společnost zaveden systém řízení rizik, který napomáhá identifikovat odpovídající opatření pro zajištění naplnění očekávání klientů při využití služeb a řešení Společnosti. Spokojenost a věrnost našich klientů považujeme za základ pro úspěšný rozvoj našeho podnikání, proto poskytujeme služby a řešení, které pomáhají naplnit jejich potřeby. Podporujeme atmosféru otevřené komunikace, plně využíváme a rozvíjíme tvůrčí potenciál našich pracovníků, díky kterému dosahujeme vysoké kvality našich služeb a řešení. Řízením a monitorováním klíčových procesů Společnosti zajišťujeme, že naše služby a řešení si udržují stabilně vysokou kvalitu, kterou naši klienti očekávají. Soustřeďujeme svoje úsilí zejména tam, kde můžeme ovlivnit kvalitu našich služeb a řešení, čímž předcházíme neefektivnímu navyšování nákladů a ztrátě spokojenosti ze strany zákazníků. Aktivně vyhledáváme příležitosti pro kontinuální zlepšování, pružně a rychle jich využíváme a změny promítáme do našich služeb a řešení, čímž zvyšujeme jejich hodnotu. Plněním finančních aspektů naší práce zajišťujeme efektivní fungování a perspektivu Společnosti a tím i rozvojové a sociální potřeby jejich pracovníků.

Politika systému řízení bezpečnosti informací

Mezi hlavní cíle společnosti řadíme zajištění bezpečnosti informací pomocí přiměřených a odpovídajících opatření, která chrání informační aktiva jak naše, tak nám svěřená, a to způsobem, který poskytuje zákazníkům a partnerům odpovídající míru jistoty. Cílem je řízení bezpečnosti informací v rámci integrovaného systému řízení, poskytovat kvalitní služby a řešení bezpečným způsobem. Tento cíl je naplňován vybudováním, zavedením, provozováním, kontrolováním, údržbou a neustálým zlepšováním dokumentovaného systému řízení bezpečnosti informací v kontextu procesů, rizik a podnikatelského prostředí společnosti. Na základě identifikace požadavků třetích stran, relevantní legislativy, rizik společnosti a aktuální situace v bezpečnosti definujeme potřebná bezpečnostní opatření a příležitosti pro kontinuální zlepšování. Bezpečnost stavíme na vysoké úrovni bezpečnostního povědomí pracovníků společnosti, a to nejen těch, jejichž bezpečnostní povědomí vyplývá z jejich konzultantské profese. Naše procesy a činnosti řídíme tak, aby byla zajištěna kontinuita činností společnosti a soulad s legislativou České republiky i Evropské unie a se smluvními požadavky našich zákazníků a partnerů.

 

Praha, 22. listopadu 2022

Ing. Michal Žipaj, MBA
jednatel společnosti

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux