BASEL II

Basilejský výbor pro bankovní dohled zveřejnil 26. června 2004 nová pravidla kapitálové přiměřenosti, která jsou známá jako “Basel II“. Tato pravidla mají za cíl posílení stability a bezpečnosti bank a finančních institucí. Pravidla se nově zabývají provozními riziky (selhání interních procesů, systémů, lidí) a zavádějí nové postupy pro výpočet velikosti rizik a z toho vyplývajících požadavků na alokaci kapitálu. Nová basilejská pravidla vstoupila v platnost v roce 2007.

Pravidla kapitálové přiměřenosti BASEL II jsou založena na třech základních pilířích:

Pilíř 1: Požadavek na minimální kapitál (Minimum Capital Requirement)

Pravidla pro výpočet požadovaného kapitálu. Stanovuje metody pro měření rizik, pokrývá úvěrové, tržní a provozní riziko.

Pilíř 2: Proces dozorného posouzení (Supervisory Review Process)
Posiluje dohlížecí pravomoci. Na základě posouzení rizikového profilu stanovuje regulátor limit kapitálové přiměřenosti jednotlivých bank.

Pilíř 3: Požadavky na tržní disciplínu (Market Discipline)
Posiluje požadavky na poskytování informací tak, aby měla veřejnost dostatek informací o rizikovosti bank a finančních institucí.

První pilíř BASEL II rozšiřuje okruh rizik, proti nimž banka musí držet kapitál, o rizika provozní. Relevantním dokumentem, který obsahuje doporučení pro zvládání a vyhodnocení stavu jakým banky řídí svá provozní rizika je Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk. Dokument obsahuje 10 základních principů pro řízení provozních rizik. Naplnění těchto 10 principů je nutným předpokladem pro to, aby banky mohly zvolit pokročilejší přístup v hodnocení provozních rizik (Advanced Measurment Approach, AMA) a v důsledku tak snížit kapitál na jejich pokrytí.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux